cho thuê xe tại hà nội

Chính trị học

CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ

Tác giả: Chính trị học

CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ:

    nội dung phương thức tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị một quốc gia, mà trọng tâm là của nhà nước. CĐCT được cấu thành bởi sự kết hợp các yếu tố: chính trị, kinh tế - xã hội, tư tưởng - văn hoá, pháp luật. CĐCT được biểu hiện rõ nét nhất trong mô hình tổ chức của nhà nước, trong hiến pháp của mỗi nước quy định về nguồn gốc và tính chất của quyền lực, sự phân bố và tổ chức các cơ quan quyền lực và mối quan hệ giữa các cơ quan quyền lực của nhà nước, về những quan hệ giữa nhà nước với công dân và các đảng phái chính trị, các tổ chức xã hội, giữa các giai cấp, các tầng lớp xã hội, giữa các dân tộc trong nước và trên quốc tế, vv. Có nhiều CĐCT khác nhau: chế độ quân chủ chuyên chế, chế độ quân chủ lập hiến, chế độ dân chủ tư sản, chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa. CĐCT thích hợp với hình thái kinh tế - xã hội. Mỗi hình thái kinh tế - xã hội có thể có các CĐCT khác nhau, nhưng hình thái kinh tế - xã hội và CĐCT không đồng nhất với nhau. CĐCT là phạm trù thuộc kiến trúc thượng tầng, bao gồm bộ máy nhà nước, pháp luật và các thể chế kinh tế chính trị xã hội nhằm bảo vệ quyền lực thống trị của giai cấp cầm quyền.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Chính trị học