cho thuê xe tại hà nội

Chính trị học

"BẢN ÁN CHẾ ĐỘ THỰC DÂN PHÁP"

Tác giả: Chính trị học

"BẢN ÁN CHẾ ĐỘ THỰC DÂN PHÁP" :

("Le Procès de la Colonisation Française"), tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc, viết bằng tiếng Pháp, in lần đầu tại Pari (1925), xuất bản bằng tiếng Pháp (1946) ở Hà Nội, bằng tiếng Việt (1960) và tái bản nhiều lần. Tác phẩm gồm 12 chương và phần phụ lục. Các chương: 1) Thuế máu, 2) Việc đầu độc người bản xứ, 3) Các quan thống đốc, 4) Các quan cai trị,   5) Những nhà khai hoá, 6) Tệ tham nhũng trong bộ máy cai trị, 7) Bóc lột người bản xứ, 8) Công lí, 9) Chính sách ngu dân, 10) Chủ nghĩa giáo hội, 11) Nỗi khổ nhục của người phụ nữ bản xứ, 12) Nô lệ thức tỉnh. Phụ lục: Gửi thanh niên Việt Nam. Tác phẩm tố cáo thực dân Pháp dùng mọi thủ đoạn khốc liệt bắt "dân bản xứ" phải đóng "thuế máu" cho chính quốc... để "phơi thây trên chiến trường Châu Âu"; đày đoạ phụ nữ, trẻ em "thuộc địa"; các thống sứ, quan lại thực dân độc ác như một bày thú dữ, vv. Tác phẩm hướng các dân tộc bị áp bức đi theo con đường Cách mạng tháng Mười, tiêu diệt hai cái vòi của con đỉa đế quốc – một vòi bám vào giai cấp vô sản ở chính quốc, một vòi bám vào nhân dân thuộc địa. Tác phẩm đề ra cho nhân dân Việt Nam con đường đấu tranh giải phóng dân tộc theo chủ nghĩa Mac -Lênin. Cách hành văn ngắn gọn, súc tích, hùng hồn, đanh thép với những sự kiện, hình ảnh đầy sức thuyết phục, "Bản án chế độ thực dân Pháp" là một tác phẩm chính luận mẫu mực.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Chính trị học